Author: Nguyen Hai Anh

Văn hóa ở AI&T còn có những buổi sáng đẹp trời ngày thứ bảy – chúng tôi chia sẻ với nhau mỗi tuần một câu chuyện bên ly cà phê về các chủ đề về cuộc sống, về văn hóa, giáo dục, thói quen … và tất cả những gì để cùng nhau bàn luận và học hỏi.
Đây là môt trong những phong trào gắn kết chúng tôi lại với nhau, để còn thấy không có khoảng cách mà gần gũi hơn…

Xin mời xem chi tiết chia sẻ của bạn Nguyễn Hải Anh tại fanpage AI&T